วันนี้ (21 มิถุนายน 2561 ) เวลา 09.00น. นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นป ...
ข่าวทั้งหมด...
วันที่ (13 มิถุนายน 2561 ) เวลา 09.00 น. อบจ.อุดรธานี ประชุมคณะกรรมการการจัดเตรียมข้อมูลการประเมินป ...
ข่าวทั้งหมด...
ข่าวทั้งหมด...

CoalaWeb News

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการประกวดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเส...

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น....

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)...

การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี...

ประกาศการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561 วันที่ 1 สิงหาคม 2561...

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีขอประชาสัมพันธ์/ประกาศฯ โครงการจัดการแข่งขัน "มหกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศจังหวัดอุดรธานี" ประจำปีพ.ศ. 2561 โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม...

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ฉบับครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีขอนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ...

ประเภทข่าว: ประกาศทั่วไป ประชาสัมพันธ์อบจ. ประชุมสัมมนา ข่าวผู้บริหาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการขยายเขตระบบประปาโรงเรียนพังงูพิท ...
ทั้งหมด..
สัญญาการจัดซื้อ ยางน้ำ CMS-2h ขนาดบรรจุถังละ 200 กิโลกรรม จำนวน 65 ถัง
ส่งคำสั่งและสัญญา โครงการจัดซื้อหินคลุก
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 90/2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา ...
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 68/2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพารา ...
ทั้งหมด..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561
ทั้งหมด..
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง - ปั่นจักรยาน เฉลิ ...
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์คีบและเครื่องช่ ...
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสนามกีฬาพื้นยางธรรมชาติ บ้านแดง ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รั ...
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถยนต์เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คัน
ทั้งหมด..
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาพื้นยางธรรมชาติ บ้านสร้างล ...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจ ...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกทางหลว ...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยา ...
ทั้งหมด..
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาสยแยกทางหลวง 2348 (บ้านผือ-น้ำโสม) - บ้า ...
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทราย-บ้านสูงแคน อำเภอเมือง จังหวั ...
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองลีหู-บ้านหนองใส อำเภอเมือง จังหว ...
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทานบ้านเวง-บ้านนาทราย อำเภ ...
ทั้งหมด..

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ,ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง ,อำเภอเมืองอุดรธานี, จังหวัดอุดรธานี.

e-book จดหมายข่าว กรกฎาคม 2561

หนังสือราชการ สถ.

ไม่พบฟีด